Освітня програма НВК № 1 2019-2020 н.р.

Освітня програма Рівненського НВК №1 Рівненської міської ради 

на 2019-2020 н.р. 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ                                      

на засіданні                                                                                                                            Директор Рівненського НВК № 1 

педагогічної ради НВК №1                                                                                                               ________ Г.В.Патій 

(протокол №1 від 30.08.2019)                                                               

                                                                                                                                              Голова педагогічної ради НВК №1                  

                                                                                                                             _______ Г.В.Патій                                                                                                                       30 серпня 2019р.

Освітня програма Рівненського навчально-виховного комплексу №1  Рівненської міської ради

РОЗДІЛ 1  Призначення закладу та засіб його реалізації

 Ідея компетентнісного підходу до сучасної освіти є наскрізною і визначальною на сьогоднішній день. Надання пріоритетів формуванню у дітей - як дошкільного, так і молодшого шкільного віку - формуванню готовності здобувати знання самостійно протягом усього життя поставило нагальну потребу у виробленні власної концепції розвитку комплексу, яка прокладає стратегічний напрям у роботі колективу закладу, допомагає поєднати цілі та очікуваний результат, усвідомити їх усім учасникам навчально-виховного процесу. Серед сучасних моделей освіти виділяють модель 4К, що включає чотири ключові компетентності, що починаються з букви «К»: креативність, комунікація, кооперація (співпраця), критичне мислення.     

  Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної та початкової освіти України, суть якого полягає в реалізації компетентнісної парадигми, орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості. Важливим показником життєвої компетентності дошкільника та молодшого школяра, його життєздатності, спроможності правильно орієнтуватися у життєвих реаліях та допомагати собі розв'язувати проблеми є цілісне світобачення, фундамент якого закладається саме в дошкільному віці. Тому освітня діяльність у дошкільному віці має спрямовуватись на становлення дошкільної зрілості, важливою ознакою якої є сформованість базових особистісних якостей дитини, таких як: міжособистісна злагода, міжособистісне партнерство, самостійність, чуйність, шанобливість, допитливість, спостережливість, креативність, розсудливість. Вказані якості є базовими для становлення особистості дитини, ступінь їх розвитку визначає передусім рівень її психічної активності, створює можливості для подальшого саморозвитку на етапі молодшого шкільного дитинства.

Призначення закладу: 

Реалізація права дитини на здобуття дошкільної та початкової освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту на подальших етапах. 

Основним засобом реалізації призначення закладу освіти є здійснення освітньої діяльності відповідно до загальноосвітніх програм двох ступенів освіти: 

- дошкільна освіта; 

- початкова загальна освіта. 

Реалізація призначення закладу здійснюється через забезпечення в освітній діяльності таких принципів: 

- гуманізм як норма поваги до особистості та основа побудови партнерського спілкування з дитиною; 

- інтеграційні засади побудови та організації освітнього процесу; 

- визнання самоцінності кожного вікового періоду та орієнтація на вікові особливості; 

- створення сприятливих умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, належної спрямованості на активність у соціумі, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує; 

 - урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини.   

Освітня програма дошкільного підрозділу

Освітня програма дошкільної ланки розроблена на виконання  законів України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти. 

 Зміст програми визначається Базовим компонентом дошкільної освіти. Освітня робота здійснюється за освітніми програмами «Я у Світі» (ранній вік, молодші групи, середня група №6) та «Впевнений старт» (у старших групах і середній групі №3). Завдання освітніх ліній Базового компонента реалізуються на основі блочно-тематичного планування за принципом методичного конструктора та інтегрованого підходу до змісту та організації освітньої діяльності. Побудова освітнього процесу на засадах інтегрованого підходу забезпечує єдність та взаємопов’язаність усіх освітніх ліній БКДО у кожній темі, що реалізується як цілісна змістова та діяльнісна одиниця освітнього процесу.  

Особливістю освітньої діяльності у дошкільній ланці є застосування технології складання інтелектуальних карт як інструмента планування освітнього процесу на засадах інтеграції, методу навчально-пізнавальної діяльності, інструмента методичної та управлінської діяльності.   

Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є щоденні інтегровані заняття, підгрупові предметні заняття, індивідуально-групові заняття різної пізнавальної та продуктивної спрямованості залежно від віку дітей; гурткова робота, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна, художньо-продуктивна, театралізована діяльність. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до завдань освітнього процесу. Цілісне бачення та структура тематичних циклів, за якими будується освітній процес, відображаються у плануванні за принципом методичного конструктора. 

 В закладі функціонує інклюзивна група. Значна увага приділяється створенню умов для виховання, навчання та розвитку дітей з особливими освітніми проблемами, інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.  

Корекційно-розвивальна робота з дітьми  дошкільного віку, які мають порушення мовлення, здійснюється за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (автор Рібцун Ю.В.). 

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.  Складовою освітньої програми є система занять з англійської мови, яка реалізується як гурткова робота, починаючи з молодшої групи. На запити і за кошти батьків можуть вводитися гурткові заняття.  

 Освітня програма дошкільної ланки Рівненського НВК №1 передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку дошкільної зрілості та сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання.  

Освітня програма школи І ступеня

Освітня програма школи І ступеня Рівненського НВК №1 розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та Державного стандарту початкової освіти. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Зміст програми дає можливість формування у здобувачів освіти таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися українською та англійською мовами, що передбачає активне використання української мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади; можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися,  відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміння важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання упродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, використання яких посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного світогляду. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.     

РОЗДІЛ 2

Цілі та задачі освітньої діяльності закладу

МЕТА діяльності закладу:  забезпечення єдиної лінії розвитку особистості  дошкільника та молодшого школяра  на основі акмеологічного супроводу розвитку дитини; формування духовної культури та цілісних світоглядних уявлень у дитини на етапах дошкільного та молодшого шкільного дитинства. 

Пріоритетні   завдання діяльності:  

-  створення умов для здобуття якісної освіти в умовах навчально-виховного комплексу; 

 - формування у дітей основ культури споживання та екологічної свідомості через впровадження ідей освіти для сталого розвитку; 

- втілення інклюзивних цінностей через збагачення інклюзивними підходами освітньої практики; 

 - сприяння формуванню у дошкільників та молодших школярів лідерських якостей особистості; 

- формування світогляду дошкільників та молодших школярів засобами художнього слова; 

- оптимізація взаємодії з батьками; 

 - модернізація матеріально-технічної бази та програмно-методичного забезпечення закладу. 

Структура Рівненського НВК №1: 

  •  дошкільні групи;
  •  школа І ступеня.  

Починаючи з вересня 2017 року, заклад проходить реорганізацію у заклад дошкільної освіти, яка має завершитися у 2020 році. 

РОЗДІЛ 3

Навчальний план 

Робочий навчальний план для 4 класу розроблено за Типовою освітньою програмою для 2-4 класів , затвердженою Наказом МОН №407  від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня та складено відповідно до додатка №4.

Навчальний план спеціалізованої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

1

2

3

4 клас

Разом

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

-

-

-

7

7/11

Іноземна мова

-

-

-

4

4/12

Математика

Математика

-

-

-

4

4

Природознавство

Природознавство

-

-

-

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

Мистецтво

Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво

-

-

-

1

1

Технології

Трудове навчання

-

-

-

1

1

Інформатика

-

-

-

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

-

-

-

1

1

Фізична культура

-

-

-

3

3

Усього

 

 

 

 

22+3

22/38

Варіативна складова

Мистецтво

Музичне мистецтво

-

-

-

1

1

Технології

Інформатика

-

-

-

-

-

Людина і світ

Я і Україна

-

-

-

-

-

Індивідуальна робота з дітьми

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

-

-

-

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

-

-

-

-

39

 

РОЗДІЛ 4  Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій 

Особливості освітньої діяльності у дошкільній ланці: 

- інтеграція як основний принцип побудови та організації освітнього процесу; - технологія методичного конструктора (Н.Гавриш, Н.Савінова, І.Кіндрат) як спосіб планування та побудови освітнього процесу; 

- використання технології складання інтелектуальних карт (Н.Гавриш, І.Кіндрат) в освітній, методичній, самоосвітній та управлінській діяльності; 

- реалізація літературних проектів як особливої форми освітньої діяльності на основі літературних творів; 

- здійснення моніторингу розвитку старших дошкільників на кінець дошкільного віку за системою аудиту з використанням асоціативних карт. 

Особливості освітньої діяльності у початковій ланці: 

- використання методу проектів у навчально-виховній роботі; 

- застосування інтелектуальних карт в освітній, методичній та  самоосвітній  діяльності. 

РОЗДІЛ 6 Показники (вимірники) реалізації освітньої програми 

Освітня програма дошкільної ланки Рівненського НВК №1 передбачає досягнення вихованцями на кінець дошкільного віку дошкільної зрілості та сукупності компетентностей, що є базою для подальшого особистісного розвитку в умовах шкільного навчання. Моніторинг розвитку старших дошкільників здійснюється на кінець дошкільного віку за системою розвивальних завдань (психологічна діагностика та авторська система аудиту (Інна Кіндрат) з використанням асоціативних карт), має формувальний характер і не підлягає стандартизованим критеріям. Особливий акцент здійснюється на здатність дітей встановлювати асоціативні зв’язки, взаємозв’язки між об’єктами і явищами навколишнього світу, робити умовисновки та висловлювати судження. Ці характеристики засвідчують сформованість  цілісних світоглядних уявлень і є результатом упровадження засад інтеграції в освітній процес. 

Навчальні досягнення здобувачів у 4 класі здійснюються у  бальному оцінюванні, яке передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію.    

Розділ 7  Програмно-методичне забезпечення освітньої програми   

Дошкільна ланка 

Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» за заг.наук.редакцією Кононко О.Л.– К., 2019. 

Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Н.В.Гавриш, Т.О.Піроженко – К., 2017. 

Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт» за заг.наук.редакцією Т.О.Піроженко,– К., 2019. 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату.  – лист МОНУ, від 05.12.2012 № 1/11-18795. 

Парціальна програма для закладів дошкільної освіти. Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку. - К., 2019. 

Н.Гавриш, О.Безсонова. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей. Методичні рекомендації щодо використання коректурних таблиць. – К., 2017. Н.Гавриш, І.Кіндрат. Пізнаємо світ разом. Методичний конструктор. – Х., 2013. 

Рібцун Ю.В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення. Програмнометодичний комплекс. – К., 2012. Посібники з навчання розповідання: Н.В.Гавриш, Богуш А.М. 

 Початкова ланка 

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня. (Наказ МОН України  № 407 від 20.04.2018) 

0396180
Сьогодні
Вчора
За тиждень
Попередній тиждень
За місяць
Попередній місяць
Загальна
14
393
808
392635
2493
10885
396180

Ваш IP: 18.207.250.80
Дата: 2020-07-07 00:24:04
Счетчик joomla
МОН України
Управління освіти
Інфо-центр
Освіта Рівненщини
Сайт педагогів-виховників
МОН України
Реєстрація в ДНЗ
Національна дитяча гаряча лінія